کمیته علمی:

دکتر  محمد پورکاظمی، رییس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران (دبیر علمی کنفرانس)

پروفسور دکتر ون روسلن اسماعیل، دپارتمان جغرافیا، دانشگاه علوم مالزی، پینانگ، مالزی

دکتر سعید مقیمی، دانشیار گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده مهندسی و کامپیوتر، دانشگاه ایالتی پورتلند، پورتلند، اورگن، آمریکا

دکتر ون ازلی، رییس هواشناسی مرکز ملی هواپیمایی، دپارتمان هواشناسی، کوالالامپور، مالزی 

دکتر مسعود ترابی آزاد، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی, تهران، ایران

دکتر مژگان امتیازجو، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی, تهران، ایران

دکتر حسین نگارستان، رییس مرکز ملی اقیانوس شناسی، چابهار، ایران

دکتر سید عباس حسینی، رییس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار، ایران

دکتر تیمور امین راد، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار، ایران

دکتر سیده لیلی محبی نوذر، استادیار موسسه تحقیقات اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس، بندرعباس، هرمزگان، ایران

دکتر دانیال اژدری، استادیار مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار، ایران

دکتر آرزو وهاب نژاد، استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

دکتر محمدرضا میرزایی، هیات علمی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار، ایران

دکتر دینا ایزدی، محقق و رییسمؤسسات اندیشه های خلاق جوان آریایی و علم و فن ادیب، عضو شورای بین المللی سیاستگذاری و نماینده رسمی مسابقات IYPT ,IYNT ,IJSO ,ICYS ,IPT ، تهران, ایران

دکتر  طاهره حق روستا، پژوهشگر علوم دریایی، شرکت پژوهش محوران آرمان دریا و مدیر مسئول مجله Research in Marine Sciences ، تهران، ایران

 

کمیته اجرایی:

خانم دکتر طاهره حق روستا

آقای مهندس داود رمضانی

آقای مهندس مهدی زربخش

خانم مهندس ناهید صدیقی

خانم  مژگان احمدی