• برای ارسال خلاصه مقاله، عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان مقاله با مشخصات، چکیده مقاله و کلمات کلیدی در قالب یک فایل ارسال گردد. 

 

  • پس از اعلام پذیرش مقاله، نویسندگان مقالات لازم است در تهیه مقاله کامل، فرمت یکسانی که در سایت قرار دارد را رعایت فرمایند.

برای دریافت نمونه فرمت مقالات کلیک کنید

  • مقالاتی که به صورت پوستر ارائه میگردند بایستی توسط خود نویسنده و در قالب استاندارد تهیه گردد. متن پوستر بایستی از فاصله ۳ متری خوانا باشد.