درباره ما

این شرکت به منظور ارتقائ سطح دانش دریایی کشور فعالیت های زیر را انجام می دهد:

  • شرکت در مناقصه ها و مزایده های مرتبط با علوم مختلف دریایی و زیست محیطی
  • برگزاری سمینار ها و کارگاههای مختلف مرتبط با اهداف شرکت
  • انجام امور مشاوره ای در پروژه های مختلف محیط زیستی و دریایی (پروژه های ملی، بین المللی و دانشجویی)

اهداف شرکت

armandarya.ir

شرکت در کنفرانس ها و همایش ها

شرکت در پروژه های عمرانی دریایی

armandarya.ir

مشاوره به دانشجویان و محققان این حوزه