تاریخ های مهم کنفرانس به شرح زیر است:

 

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۲۰ خرداد  ۱۳۹۶  

(بنا به در خواست های متعدد تمدید شد، ارسال مقاله تا تاریخ ۱۰ شهریور باز میباشد)

 

اعلام پذیرش اولیه مقالات:  ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

مهلت ارسال مقالات کامل:  ۱۰ شهریور ۱۳۹۶

اعلام پذیرش نهایی مقالات:  ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

 

تاریخ برگزاری همایش:   ۳ آبان سال ۱۳۹۶