• توسعه فرهنگ و دانش فنی مربوط به فناوری های نوین در علوم مختلف دریایی و علوم جوی
  • ارتقای سطح دانش در حوزه فناوری های کنترل آلودگی های زیست محیطی
  • تبادل تجارب در بخش­های صنعتی و دانشگاهی؛
  • آشنایی با دستاوردهای صنایع در علوم دریایی و جوی؛
  • معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی و صنعتی در مراکز علمی؛
  • بازتاب مسائل و مشکلات پیش روی صنایع و مراکز علمی و تحقیقاتی در این حوزه؛
  • ایجاد حساسیت در زمینه محیط زیست دریایی و جوی بین دولت مردان به منظور وضع قوانین مؤثر و اجرا و نظارت مطلوب بر آن؛
  • هم اندیشی بین اساتید، دولت مردان و صنعتگران کشور در ارتباط با مسائل مربوط به این حوزه؛
  • ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر؛
  • دستیابی به سیاست ها و راهبردهای کلان کاربردی جهت حفظ و نگهداری محیط زیست دریایی و جوی
  • ارائه ی راهکارهای کاربردی جهت استفاده بهینه از انرژی های موجود در این حوزه.